Cover painting by Viktoriya Banul
Viktoriya's graphic design portfolio can be found at viktoriyabanul.com